Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|||||

Jak sprawdzić czy organizator Twojego wyjazdu działa legalnie?

Wycieczki pod specjalnym nadzorem

Wycieczki mogą być małe i duże, blisko i daleko, solo i w grupie.

Co łączy te wszystkie kategorie wyjazdów?

Jeżeli wyjazd spełnia kryteria imprezy turystycznej, jego organizator musi spełnić surowe wymagania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów i zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatora.

Zadbała o to Unia Europejska, która stworzyła dyrektywę, zawierającą precyzyjne wytyczne dla państw członkowskich, w jaki sposób mają uregulować tę materię w przepisach krajowych. Celem przepisów jest jak najpełniejsza ochrona podróżnych, spójna na terenie całej Unii Europejskiej.

Co to jest impreza turystyczna?

Okazuje się, że bardzo łatwo stworzyć imprezę turystyczną. Zgodnie z definicją ustawową:

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji.

art. 4 pkt. 2 nowej ustawy turystycznej

Do powstania imprezy turystycznej konieczne jest ponadto, by co najmniej jedną z usług był przewóz pasażerów, zakwaterowanie lub najem pojazdu, które zostały połączone z co najmniej jedną inną usługą turystyczną.

Nie dochodzi do utworzenia imprezy turystycznej, gdy pomimo powyższego łącznie spełnione są dwa warunki: wartość usługi lub usług dodatkowych to mniej niż 25% ceny i nie są one reklamowane jako istotny element wyjazdu. Wystarczy, że jeden z warunków nie jest spełniony i mamy do czynienia z imprezą turystyczną.

Brzmi to skomplikowanie, lecz w rzeczywistości z pozoru niewinny wyjazd weekendowy, połączony z jakimiś atrakcjami (np. zwiedzaniem lub uprawianiem sportu) może stać się imprezą turystyczną.

Wymogów ustawy nie stosuje się do wyjazdów organizowanych okazjonalnie i w celach niezarobkowych, podróży służbowych nabywanych na podstawie umowy generalnej i wycieczek 1-dniowych (art. 3 nowej ustawy turystycznej).

Kiedy organizator wyjazdu staje się organizatorem turystyki?

Organizatorem turystyki jest przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu.

art. 4 pkt. 8 nowej ustawy turystycznej

Jak widać, możliwych konfiguracji jest wiele. W uproszczeniu można stwierdzić, że podmiot, który tworzy imprezę turystyczną i następnie ją sprzedaje lub oferuje do sprzedaży, prowadzi działalność jak organizator turystyki.

Jak sprawdzić czy organizator mojego wyjazdu działa legalnie?

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że można ją prowadzić tylko po spełnieniu określonych wymogów.

W tym przypadku konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego.

Dane wszystkich przedsiębiorców turystycznych zostały zebrane w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonej w postaci elektronicznej na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Znajduje się tam wyszukiwarka, dzięki której można sprawdzić, czy dany podmiot uzyskał wpis do rejestru.

O każdym z podmiotów wpisanych do rejestru można uzyskać następujące informacje:

Dział I – Dane przedsiębiorcy: nazwa, NIP, adres, forma prawna, numer wpisu do Rejestru, datę wpisu do Rejestru, organ dokonujący wpisu do Rejestru;

Dział II – Zabezpieczenia finansowe: rodzaj zabezpieczenia (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub turystyczny rachunek powierniczy), podmiot udzielający zabezpieczenia, okres obowiązywania zabezpieczenia, wysokość zabezpieczenia, zakres terytorialny działalności;

Dział III – Status działalności: aktywny / nieaktywny

Na temat istoty i rodzajów zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności szerzej pisałam tutaj.

Konsekwencje prowadzenia działalności turystycznej bez wpisu do rejestru

Prowadzenie działalności jak organizator turystyki bez spełnienia ustawowych wymogów rodzi odpowiedzialność administracyjną, cywilną i karną.

Opisywałam niegdyś przypadek, konkretnej osoby, która nielegalnie organizowała imprezy turystyczne i poniosła za to odpowiedzialność. Z tą historią możecie zapoznać się we wpisie “Zabawa w biuro podróży, czyli o poważnych konsekwencjach niepoważnego zachowania pewnej miłośniczki podróżowania” .

Podmiot, który dopuszcza się takiego czynu podlega karze pieniężnej w wysokości 50 000 zł lub 30 000 zł za dane naruszenie, w zależności od rodzaju naruszenia (art. 55 nowej ustawy turystycznej).

Osoby, pełniące funkcje w organach takiego podmiotu ponoszą odpowiedzialność karną i podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 59 nowej ustawy turystycznej).

Na zakończenie przepis karny:

Kto bez uzyskania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1-3, prowadzi działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub prowadzi działalność jako przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 60 nowej ustawy turystycznej

Podobne wpisy