Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Jak działa ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki?

Co to są koszty rezygnacji?

Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podróżny może odstąpić od niej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem, czyli zrezygnować z udziału w wycieczce.

Może jednak zostać zobowiązany do pokrycia kosztów, jakie organizator poniósł w związku ze spodziewanym udziałem podróżnego w imprezie (opłata za odstąpienie). Na ogół są to koszty zakupu transportu, zakwaterowania i innych usług, składających się na wycieczkę.

Opłatę za odstąpienie wylicza się w ten sposób, że od ceny imprezy turystycznej odejmuje się zaoszczędzone przez organizatora koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.

Z reguły najwyższym kosztem imprezy jest zakup biletów lotniczych.

W przypadku lotów rejsowych bilety są imienne i nie podlegają zwrotowi. Takiego wydatku nie da się przekwalifikować, a biletów przepisać na inną osobę. Koszt zakupu takich biletów to średnio kilka-kilkanaście tysięcy złotych, stąd rezygnacja z imprezy może w takim przypadku słono kosztować.

Ubezpieczenie dla chętnych

Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej organizator informuje o możliwości zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Od decyzji klienta zależy, czy wykupi ubezpieczenie.

Im termin wyjazdu bardziej odległy, tym większe ryzyko, że coś może stanąć na przeszkodzie udziałowi w wycieczce. Dlatego na tego typu ubezpieczenie zwykle decydują się klienci kupujący wycieczki z większym wyprzedzeniem.

Składka to zwykle określony % ceny wycieczki. Możliwe są warianty poszerzone, np. dla osób cierpiących na choroby przewlekłe lub obejmujące zachorowanie lub kwarantannę z powodu COVID-19.

Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa składka, jaką należy uiścić.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczyć można jedynie zdarzenia przyszłe i niepewne, bowiem niezbędnym elementem każdego ubezpieczenia jest czynnik ryzyka.

Stąd ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie zadziała w przypadku, gdy podróżny po prostu się rozmyślił, ponieważ to okoliczność zależna od jego woli.

Aby rezygnacja mieściła się w zakresie ubezpieczenia, jej przyczyną musi być zdarzenie o charakterze losowym (np. nagła choroba lub wypadek podróżnego, które uniemożliwiają udział w wycieczce). Więcej o chorobie jako przyczynie rezygnacji w kontekście ubezpieczenia od kosztów rezygnacji pisałam tutaj.

Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji zawsze warto zapoznać się z jego zakresem i upewnić się, że obejmuje ono te ryzyka, których najbardziej się obawiamy. Szczególnie wnikliwie należy przestudiować katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Musi wystąpić szkoda

Skorzystać z ubezpieczenia może podróżny, który poniósł szkodę w postaci pokrycia kosztów rezygnacji z wycieczki. Innymi słowy, podróżny musi wykazać, że zapłacił za wycieczkę, z której następnie zrezygnował lub pokrył wyliczone przez organizatora koszty rezygnacji. Przykład sytuacji, w której doszło do nieporozumienia na tym tle omawiałam w tym wpisie.

Ubezpieczyciel zwróci koszty rezygnacji, jeżeli jej przyczyna jest objęta ubezpieczeniem. To na podróżnym spoczywa obowiązek udowodnienia przyczyny rezygnacji. Przykładowo – jeżeli była to choroba, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie od lekarza.

Wniosek o likwidację szkody może złożyć jedynie ubezpieczony, a więc podróżny, którego dotyczy ubezpieczenie. Jeżeli wniosek okaże się niekompletny, ubezpieczyciel wezwie do jego uzupełnienia.

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel powiadomi o decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Od decyzji negatywnej można się odwołać, a w ostateczności skierować sprawę do sądu.

Podobne wpisy