Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|

Jakie prawa ma polski turysta w Norwegii?

Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej – to nic odkrywczego. Co prawda dwukrotnie – w 1972 i 1994 roku – podejmowano próby włączenia jej do Wspólnoty, jednak względy ekonomiczne (konieczność poddania wspólnotowej kontroli norweskich bogactw naturalnych oraz przewidywany wysoki udział Norwegii w budżecie unijnym) przesądziły o braku akcesji. Norwegia jest po prostu na tyle zamożnym i niezależnym krajem, że nie opłacałoby się jej zostać członkiem UE i partycypować w budżecie unijnym, wspierającym głównie słabsze państwa członkowskie.

Nie zmienia to faktu, że Norwegia od lat ściśle współpracuje z Unią Europejską. Wystarczy powiedzieć, że zdecydowana większość importowanych do tego kraju towarów pochodzi właśnie z Unii.

Norwegia to także bardzo turystyczny kraj, chętnie odwiedzany przez obywateli Unii.

Z tych powodów Norwegia została członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do którego należą państwa Unii oraz – oprócz Norwegii – także Islandia i Lichtenstein. W praktyce EOG sprowadza się do czterech kluczowych funkcjonalności: swobody przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

Norwegia należy także do strefy Schengen, co dodatkowo ułatwia odwiedzanie tego kraju.

Jak, przy tak silnej wspólnocie interesów, pogodzić dwa niezależne byty prawne jak prawo unijne i prawo norweskie? Prawo unijne nie obowiązuje przecież w Norwegii.

Norwegia znalazła swój na to sposób, zwany “norweską metodą” integracji europejskiej (za A. Boryczka – Cichy, Politechnika Śląska w Gliwicach “Norwegia a kwestia integracji ze strukturami Unii Europejskiej”, źródło: strona internetowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Sprowadza się ona do silnej integracji w trzech obszarach: uczestnictwo we wspólnym rynku, partycypacja w jak największej liczbie unijnych polityk i projektów oraz przystosowywanie prawa norweskiego do wybranych unijnych aktów prawnych.

I tak, w drodze umowy między Unią Europejską, jej państwami członkowskimi i Norwegią, ta ostatnia wdrożyła do swojego porządku prawnego postanowienia unijnej dyrektywy turystycznej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r.)

Możliwość taką przewiduje także polska nowa ustawa turystyczna w art. 8 ust. 2. Informację o wdrożeniu przez Norwegię postanowień unijnej dyrektywy do norweskiego porządku krajowego podało do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 8 ust. 3 nowej ustawy turystycznej, polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki na swojej stronie internetowej.

W ten sposób od 1 lipca 2018 r. zasady prowadzenia działalności turystycznej oraz ochrona podróżnych ustanowione w unijnej dyrektywie turystycznej obowiązują także w Norwegii.

Dzięki temu turystyka stała się jeszcze jednym z obszarów, w których Norwegia i Unia Europejska stosują te same standardy, co korzystnie wpływa na sytuację europejskich, w tym polskich, turystów w Norwegii.

Podobne wpisy