Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|||

Czym różni się agent turystyczny od organizatora turystyki?

Kto sprzedaje wycieczki?

Zarówno agent turystyczny jak i organizator turystyki są przedsiębiorcami turystycznymi w rozumieniu nowej ustawy turystycznej. Ich działalność oraz jej zasady zostały uregulowane w tym właśnie akcie prawnym, który określa ich prawa i obowiązki względem podróżnych.

Oba te zawody są związane ze sprzedażą podróżnym imprez turystycznych. Klient może zakupić wycieczkę od obu z nich. Jednakże z punktu widzenia podróżnego zakres działania agenta jest znacznie bardziej ograniczony w porównaniu do organizatora.

Co może organizator?

Organizator turystyki tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne. Może to czynić bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego – np. agenta.

To organizator jest stroną umowy z podróżnym i to do niego podróżny może kierować określone roszczenia w związku z realizacją umowy. Część z uprawnień podróżny może jednak realizować za pośrednictwem agenta.

Co może agent?

Agent sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki. Jego działalność znajduje źródło w umowie agencyjnej, jaka łączy go z organizatorem. Innymi słowy, organizator upoważnia agenta do oferowania i sprzedaży swoich wycieczek klientom.

Agent turystyczny działa jako pośrednik między organizatorem a podróżnym. Za jego pośrednictwem podróżny może kupić wycieczkę i następnie realizować dalsze formalności i uprawnienia z nią związane.

Agent działa jednak nie w swoim imieniu, a w imieniu organizatora, który odpowiada za zorganizowanie i wykonanie imprezy.

Agent turystyczny może sprzedawać wyłącznie gotowe imprezy turystyczne, przygotowane przez profesjonalnych organizatorów turystyki. Agent nie może więc sprzedawać pojedynczych usług turystycznych, takich jak transport lub zakwaterowanie.

Obowiązki agenta

Agent turystyczny jest zobowiązany:

  1. wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa lub posiadających siedzibę na terenie innego kraju UE (lub państwa, które wdrożyło standardy określone w unijnej dyrektywie turystycznej);
  2. w umowie zawieranej z podróżnym wskazywać jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje;
  3. działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej;
  4. realizować wobec podróżnego obowiązki informacyjne, a więc szczegółowo informować o ofercie organizatora, a także o prawach i obowiązkach podróżnego;

W ramach obowiązku informacyjnego, agent jeszcze przed zawarciem umowy jest zobligowany przedstawić podróżnemu m. in. charakterystykę usług turystycznych, składających się na imprezę turystyczną, zasady płatności, zasady rezygnacji z wycieczki i związane z tym ew. odpłatności, formalne wymagania dot. udziału w wycieczce (przepisy paszportowe, wizowe, sanitarne), ubezpieczenia objęte ceną wycieczki oraz ofertę ubezpieczeń dodatkowych.

Ponadto – po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej, agent jest obowiązany udostępnić podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.

Reklamacje także przez agenta

Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, od którego kupił wycieczkę.

Agent ma obowiązek niezwłocznie przekazać je organizatorowi.

Wniesienie wiadomości, skargi lub żądania do agenta w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do organizatora.

Podróżny może także realizować wszystkie powyższe uprawnienia bezpośrednio u organizatora.

Podobne wpisy