Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak

Nowe przepisy bez regulacji przejściowych

Wielokrotnie zwracano uwagę, że nowe przepisy zostały miejscami sporządzone mało starannie.

Przykładem takiego niedopatrzenia może być brak przepisów przejściowych co do umów o podróż zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, a więc przed 1 lipca 2018 r., a dotyczących imprez turystycznych realizowanych także po tej dacie.

Przepis art. 76 ustawy wskazuje lakonicznie, że wchodzi ona w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Jedynie w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że będzie mieć zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych od dnia wejścia w życie ustawy. Jest to istotna różnica. Uzasadnienie powołuje się przy tym na rzekome wytyczne, wynikające z art. 28 dyrektywy 2015/2302/UE, co nie jest prawdą. Dyrektywa ustanawia jedynie ogólną datę graniczną wejścia w życie nowych regulacji, bez odniesienia jej do daty zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej.

W jakim trybie mają więc składać reklamacje podróżni, którzy zamierzają uczynić to po 1 lipca 2018 r., a ich umowy zostały zawarte przed tą datą? Czy organizator ma obowiązek poniesienia kosztów noclegu podróżnego do trzech nocy w przypadku niemożności zapewnienia mu powrotu do kraju, jeżeli następuje to po 1 lipca 2018 r., a umowa została zawarta przed tą datą? Czy organizator ma w takiej sytuacji obowiązek udzielenia podróżnemu pomocy rozumianej zgodnie z art. 52 nowej ustawy? Takich pytań można zadać o wiele więcej.

Pozostaje jedynie czekać na to, aż doktryna lub praktyka ostatecznie rozstrzygną te wątpliwości i tym samym wypełnią wspomnianą lukę w przepisach.

Podobne wpisy