Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Jak traktować trwające ponad 30 dni milczenie organizatora co do reklamacji złożonej po 1 lipca 2018 r.?

To było tylko kwestią czasu, aż pojawi się pierwszy tego typu problem:

Umowa o udział w imprezie turystycznej zawarta przed 01.07.2018 r., a więc na gruncie starych przepisów, a turysta składa reklamację po 01.07.2018 r., a więc już pod rządami nowej ustawy.

Które przepisy stosować?

Argumenty za stosowaniem starych przepisów:

  • umowa została zawarta według starego stanu prawnego;
  • w umowie określone zostały zasady reklamacji – według reguł obowiązujących w starych przepisach; Klient, wiążąc się umową, zgadzał się na stosowanie wskazanych tam reguł;
  • w uzasadnieniu do projektu nowej ustawy wskazano, że ma ona znajdować zastosowanie do umów zawartych po 01.07.2018 r. (ale w samej ustawie zwrotu takiego zabrakło)

Argumenty za stosowaniem nowych przepisów:

  • ustawa wyraźnie wskazuje, że jej przepisy wchodzą w życie z dniem 01.07.2018 r., co należy rozumieć w ten sposób, że stosuje się od tej daty;
  • w nowej ustawie brak regulacji przejściowych, które wskazywałyby które przepisy znajdują zastosowanie do składania reklamacji w omawianej sytuacji;

Należy zaznaczyć, że sama procedura reklamacyjna według nowej ustawy nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z poprzednią regulacją. Obowiązek zawiadomienia o wadzie pozostał bez zmian. Samo zaś złożenie formalnej reklamacji – dotychczas obwarowane terminem instrukcyjnym 30 dni od zakończenia imprezy (art. 16 b ust. 3 starej ustawy) – obecnie pozostawiono do decyzji organizatora, który w umowie ma obowiązek i prawo wskazać stosowane u niego procedury rozpatrywania skarg (art. 42 ust. 4 pkt. 5 nowej ustawy). Większość organizatorów powiela tu stosowane dotąd reguły i ustanawia termin graniczny na składanie reklamacji (choć jego przekroczenie nie spowoduje utraty prawa do złożenia reklamacji – należy stwierdzić, że dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie, choć powstałe na gruncie starych przepisów, zachowuje aktualność).

Istotną różnicę stanowi natomiast kwestia udzielenia przez organizatora odpowiedzi na otrzymaną reklamację. Dotychczas brak jej udzielenia w terminie 30 dni był równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną (art. 16 b ust. 5 starej ustawy). Nowa ustawa kwestii tej nie reguluje w ogóle.

Jak więc traktować trwające ponad 30 dni milczenie organizatora co do reklamacji złożonej po 01.07.2018 r.?

Jak wskazałam powyżej, można znaleźć argumenty przemawiające za stosowaniem zarówno starych, jak i nowych przepisów. Osoba powołująca się na nie zapewne skorzysta z tych, które są dla niej bardziej korzystne. W przypadku sporu sądowego kwestię tę rozstrzygnie sąd, który przepisy prawa stosuje z urzędu i będzie musiał ustalić, jaki stan prawny znajduje zastosowanie w danej sytuacji.

 

Podobne wpisy