Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|||

Zmiany w Turystycznym Funduszu Pomocowym i termin spłat to Turystycznego Funduszu Zwrotów

Zmiany w TFP i w wykazie umów

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny opublikował na swoich stronach komunikat o zmianach w przepisach:

“2 grudnia przegłosowano zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

Zwrot i zarachowania składek na TFP

Ustawa została uzupełniona o przepisy dotyczące zwrotu składek na TFP. Wyszczególniono 3 przypadki, w których przedsiębiorca może starać się o zwrot nadpłaty. Są to sytuacje, gdy:

  1. przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności,
  2. dokonano wpłaty w kwocie wyższej niż wysokość zobowiązania,
  3. wpłata została przekazana przez podmiot niezobowiązany względem TFP.

W przypadku z pkt 1, przedsiębiorca może wystąpić o zwrot w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna. W przypadkach zawartych w pkt 2 i 3, termin ten wynosi 30 dni od dnia dokonania wpłaty.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, przedsiębiorcy zyskują również możliwość zarachowania składek TFP na poczet następnych należnych do przekazania składek w sposób analogiczny, jak w przypadku składek na TFG. Oznacza to, że składki opłacone za rozwiązane umowy będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia należności wynikających z kolejnych deklaracji. Co ważne, tego typu składki odprowadzone przed wejściem w życie ww. ustawy, również będą podlegać zarachowaniu.

Wykaz umów i wykreślenie z rejestru

Zmiany wprowadzono również w przepisach ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641). Od teraz, w wykazie umów prowadzonym przez przedsiębiorców, wskazywać należy kody lotnisk Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jeżeli impreza turystyczna lub wykonywana usługa w ramach powiązanych usług turystycznych zawiera przelot.

Uzupełniony zostaje też art. 30 ust. 7 pkt 3, mówiący o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru na jego wniosek w związku z zakończeniem działalności. Aby wykreślenie doszło do skutku, przedsiębiorca zobowiązany jest do uprzedniego złożenia deklaracji i opłacenia należnych składek na TFG oraz TFP, a także ewentualnych rat w ramach TFZ.

Co to jest TFP?

Na temat utworzenia Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP), zasad jego działania, obowiązku uiszczania składek i realizacji wypłat szerzej pisałam tutaj.

Nadchodzi termin spłaty pożyczki z TFZ

31 grudnia 2021 to termin spłaty pierwszej raty dla tych, którzy skorzystali ze wsparcia udzielonego przez Turystyczny Fundusz Zwrotów.

W związku z masowym odwoływaniem wyjazdów z powodu COVID-19, organizatorzy turystyki stanęli w obliczu zwrotu klientom należności uiszczonych za niezrealizowane imprezy turystyczne. Jedną z form pomocy branży było uruchomienie Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ), który na wspólny wniosek podróżnego i organizatora wypłacał podróżnemu zwrot jego należności z tego tytułu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (obsługujący TFZ) na przełomie 2020 i 2021 r. w imieniu prawie 300 biur podróży wypłacił ich klientom 226 mln złotych z TFZ za odwołane z powodu pandemii imprezy.

Wsparcie z TFZ miało charakter pożyczki, którą organizator turystyki jest zobowiązany spłacić w 72 miesięcznych ratach. Termin spłaty pierwszej raty pierwotnie był przewidziany na 21 kwietnia 2021 r., jednak z uwagi na trwającą pandemię został przesunięty na 31 grudnia 2021 r.

Przedsiębiorca, który skorzystał ze wsparcia z TFZ ma możliwość – po zalogowaniu się na stronach TFG – sprawdzenia indywidualnego harmonogramu spłat.

Podobne wpisy