Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|

Zgłoszenie wierzytelności, czyli co powinni zrobić wierzyciele Neckermann Polska, by odzyskać pieniądze?

Upadłość Neckermann Polska

Upadek brytyjskiego biura podróży Thomas Cook we wrześniu 2019 r. pociągnął za sobą niewypłacalność wielu zależnych od niego biur podróży, w tym polskiej filii Neckarmanna.

Co ciekawe, Neckermann Polska właśnie powoli podnosił się z kryzysu i finansowo radził sobie nie najgorzej. Jednakże powiązane systemy sprzedaży oraz anulowane rezerwacje hoteli, których polska spółka nie kontraktowała samodzielnie, praktycznie uniemożliwiły jej wywiązanie się z zawartych już umów z turystami. W tej sytuacji dalsze prowadzenie działalności turystycznej było niemożliwe i władze spółki we wrześniu 2019 r. zgłosiły marszałkowi województwa niewypłacalność Neckermann Polska oraz złożyły w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

12 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Neckermann Polska Biuro Podróży Spółki z o.o.

W postanowieniu sąd wskazał sędziego-komisarza oraz ustanowił syndyka, którego głównym zadaniem będzie zlikwidowanie majątku spółki i jego podział między wierzycieli.

Syndyk uspokaja

W wywiadzie dla Rzeczpospolitej z 20 grudnia 2019 r. przedstawiciel kancelarii, pełniącej funkcję syndyka w sprawie, poinformował, że trwa zabezpieczenie majątku upadłego oraz zapoznawanie się z dokumentacją firmy.

Według wstępnych ustaleń syndyka, władzom spółki udało się zaspokoić roszczenia pracowników oraz należności publicznoprawne, czyli wierzytelności, które w upadłości powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności.

Oznacza to, że majątek przejęty i likwidowany przez syndyka będzie mógł zostać przeznaczony dla wierzycieli z drugiej kategorii, do której w przeważającej mierze zaliczają się agenci i inni kontrahenci Neckermann Polska.

Co do poszkodowanych turystów, zostali oni zaspokojeni głównie z wykupionej przez Neckermann Polska gwarancji ubezpieczeniowej.

Co powinni zrobić agenci?

Finansowe zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności nie chronią agentów współpracujących z upadłym biurem podróży (o tym problemie pisałam tutaj). Ich należności będą podlegać zaspokojeniu w najwyższym możliwym stopniu w toku postępowania upadłościowego.

By tak się stało, agenci powinni:

  1. wystawić faktury za wykonane a nieopłacone dotąd usługi i przesłać je do syndyka; faktury wystawiane po 12 grudnia 2019 r. powinny być wystawione na Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o.o. w upadłości.
  2. zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym; zgłoszenie może dotyczyć nieuregulowanych należności do trzech lat wstecz (wcześniejsze uległy przedawnieniu);

Jak zgłosić wierzytelność?

Wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, które ukazało się 18 grudnia 2019 r. Termin ten upływa 17 stycznie 2020 r.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach. Najlepiej uczynić to według udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzoru. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, sąd wezwie do ich uzupełnienia (chyba, że w imieniu wierzyciela występuje fachowy pełnomocnik – wówczas wadliwe zgłoszenie podlega zwrotowi i trzeba dokonać go ponownie).

Do zgłoszenia należy załączyć dowody na potwierdzenie istnienia wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Uchybienie terminowi na zgłoszenie wierzytelności nie powoduje jej automatycznego odrzucenia. Spóźniony wierzyciel jest związany dokonanymi już czynnościami w postępowaniu, w tym złożonymi już planami podziału funduszów masy upadłości między wierzycieli, którzy dokonali zgłoszenia w terminie (art. 252 ust. 1 Prawa upadłościowego).

Spóźniony wierzyciel musi liczyć się z tym, że może ponieść wynikłe stąd dodatkowe koszty związane m. in. z koniecznością uzupełnienia listy wierzytelności i jej obwieszczenia (art. 235 Prawa upadłościowego).

Co zostało do podziału między wierzycieli?

Syndyk podaje, że w majątku upadłego Neckermann Polska aktualnie znajdują się:

  1. gotówka w kwocie nieco ponad 1 mln złotych;
  2. sprzęt biurowy ze zlikwidowanych placówek Neckermanna;
  3. samochód osobowy Skoda Rapid rocznik 2016;

Następnym krokiem będzie wycena majątku przez biegłego oraz ogłoszenie przetargu na sprzedaż tych rzeczy. Z reguły nie ma problemu ze znalezieniem nabywców na używane sprzęty, pozostaje jedynie kwestia ceny.

Syndyk analizuje ponadto wzajemne rozliczenia Neckermann Polska z jego kontrahentami i nie wyklucza, że mogą istnieć należności podlegające ściągnięciu do masy upadłości. W tej chwili jest jednak za wcześnie, by mówić o konkretnych kwotach i szansach na ich odzyskanie.

Po zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego, pozostałe środki z likwidacji majątku upadłego są przeznaczane pomiędzy wierzycieli. Kolejność zaspokojenia wynika z kategorii zaspokojenia ustanowionych w 342 ust.1 Prawa upadłościowego. W ramach danej kategorii wierzyciele są zaspokajani proporcjonalnie.

Podobne wpisy