Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|||

Pokój z widokiem, czyli kilka słów o wymaganiach specjalnych.

Nowa ustawa turystyczna jest bardzo szczegółowa. W detalach określa, o czym należy pouczyć podróżnego przed zawarciem umowy (art. 40 ust. 1) oraz jakie informacje powinna zawierać umowa o udział w imprezie turystycznej (art. 42 ust. 4).

Jeżeli podróżny chciałby zapewnić sobie jakieś dodatkowe świadczenia, nieobjęte powyższym – dodajmy dość obszernym – minimum, powinien powiadomić o tym organizatora. Chyba najczęściej spotykanym życzeniem zgłaszanym przez klientów biur podróży, jest osławiony pokój z widokiem na morze.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 pkt. 4, aby wymagania specjalne podróżnego zostały objęte umową, organizator powinien wyrazić na to zgodę. Modelowo, uzgodnione przez strony wymagania specjalne, powinny zostać ujęte w dokumencie umowy. Jeżeli jednak tak się nie stanie, a podróżny będzie w stanie udowodnić, że

  1. Powiadomił organizatora o wymaganiach specjalnych oraz
  2. Organizator wyraził na nie zgodę (zaznaczmy, że zgoda nie powinna budzić wątpliwości) –

podróżny będzie mógł domagać się spełnienia owych dodatkowych wymagań.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na przepis art. 46 ust. 2 nowej ustawy, zgodnie z którym jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej nie może spełnić wymagań specjalnych, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt. 4, powinien niezwłocznie poinformować o tym podróżnego na trwałym nośniku, wskazać ewentualny wpływ zmiany umowy na cenę i pouczyć o przysługujących podróżnemu w takiej sytuacji uprawnieniach. Podróżny ma wówczas prawo do przyjęcia oferowanych przez organizatora świadczeń zastępczych (o ile zostały zaoferowane) albo prawo odstąpienia od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. Jeżeli organizator zamiast pierwotnej proponuje klientowi zastępczą imprezę turystyczną, klient ma prawo skorzystać z takiej oferty i w tym celu odstąpić bezkosztowo od pierwotnej umowy i przyjąć zastępczą wycieczkę.

A więc uwaga organizatorzy – jeżeli zgodziliście się na wymagania specjalne zgłaszane przez klienta, pamiętajcie, że ich niespełnienie może oznaczać prawo podróżnego do bezkosztowej rezygnacji z imprezy, a dla biura podróży obowiązek zwrotu zapłaconej już przez podróżnego ceny.

Klienci powinni natomiast pamiętać o tym, by zadbać o pozyskanie od organizatora wyraźnej zgody na świadczenia dodatkowe, na których szczególnie im zależy. Tylko wówczas będą mogli skutecznie egzekwować ich realizację, a w razie niewywiązania się przez organizatora z umowy, dochodzić stosownej rekompensaty. Przykładowo: stwierdzenie organizatora, że „poczyni starania w celu zarezerwowania dla klienta pokoju z widokiem na morze, bez udzielenia gwarancji jego otrzymania”, nie można traktować jako przyjęcia przez organizatora odpowiedzialności za spełnienie takiego wymagania specjalnego.

Podobne wpisy