Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|

Odszkodowanie za opóźniony lot tylko dla pasażerów, którzy go odbyli

Lot samodzielnie łączony i opóźniony

Pasażer dokonał rezerwacji dwóch niezależnych lotów, które jednak planował na potrzeby jednej podróży.

Pierwszy lot miał odbyć się z Warszawy do Gdańska, skąd następnie inną linią lotniczą pasażer planował dalszą podróż.

Pierwszy lot okazał się tak dalece opóźniony, że pasażer zrezygnował z niego, bowiem wiedział, że i tak nie zdąży na następny samolot w Gdańsku. Z tego powodu nie przyjął też od przewoźnika propozycji transportu zastępczego do miejsca docelowego. Z góry założył, że tą formą transportu nie jest w stanie dotrzeć na gdańskie lotnisko w odpowiednim czasie.

Z powodu opóźnienia pierwszego lotu powyżej 3 godzin pasażer wystąpił do linii lotniczej o odszkodowanie na gruncie rozporządzenia WE nr 261/2004 w kwocie 250 euro.

Jedna sprawa – dwa wyroki

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, przychylił się do stanowiska pasażera i zasądził na jego rzecz od linii lotniczych odszkodowanie 250 euro wraz z odsetkami.

Przewoźnik zaskarżył wyrok apelacją i zarzucił, że pasażer nie doznał opóźnienia, albowiem zrezygnował z podróży i tym samym nie wykazał, że lot był opóźniony powyżej 3 godzin.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał argumentację przewoźnika za trafną i oddalił powództwo.

Lot opóźniony czy nie opóźniony?

Sąd okręgowy nie zgodził się z poglądem sądu rejonowego, że odszkodowanie jest należne także w razie potencjalnego opóźnienia. Zdaniem sądu drugiej instancji opóźnienie występuje dopiero w momencie, gdy pasażer dotarł do miejsca docelowego później niż wynikało to z rozkładu lotów. Pasażer musi więc odbyć podróż i w ten sposób osobiście doznać opóźnienia w miejscu docelowym. Jest to warunek konieczny wystąpienia opóźnienia.

Wynika stąd, że nie wystarczy opóźnienie startu, które następczo z dużą dozą prawdopodobieństwa i zgodnie z życiowym doświadczeniem doprowadzi do opóźnionego lądowania.

Sąd okręgowy stanął na stanowisku, że dla spełnienia przesłanek przyznania odszkodowania na gruncie unijnego rozporządzenia opóźnienie musi być faktyczne, a nie tylko potencjalne, a pasażer musi je udowodnić, czego w niniejszej sprawie zabrakło. Poza sporem było bowiem, że pasażer nie wsiadł do samolotu, odmówił przyjęcia transportu zastępczego oferowanego przez przewoźnika i w ogóle nie dotarł do Gdańska. W efekcie nie doświadczył opóźnienia u celu podróży, a więc nie był w stanie go wykazać.

Niepołączone loty na własne ryzyko

Sąd okręgowy zwrócił uwagę, że dwa loty, które zarezerwował pasażer, były od siebie niezależne i miały zostać zrealizowane przez różnych przewoźników.

“(…) nawet jeśli w ocenie powoda, podróż opóźnionym lotem była bezzasadna, gdyż w wyniku potencjalnego opóźnienia nie mógł dotrzeć na swój następny lot, nie pozostającego w obrębie planu podróży lotu łączonego realizowanego przez (…) S.A, który miał realizować inny przewoźnik, pozostaje to w sferze jego osobistego ryzyka, które nie dotyczy strony pozwanej”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 25 marca 2021 r. V Ca 86/21

Sąd okręgowy zasugerował tym samym, że inaczej mogłaby przedstawiać się odpowiedzialność przewoźnika w sytuacji dokonania przez pasażera rezerwacji w ramach lotu łączonego objętego planem podróży.

Jednak odszkodowanie?

Na zakończenie sąd okręgowy zauważył, że pasażer może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Nie ma natomiast prawa do odszkodowania przyznawanego na gruncie rozporządzenia WE nr 261/2004, które przewiduje je niejako z automatu, jeśli pasażer wykaże sam fakt opóźnienia.

Aby uzyskać odszkodowanie na zasadach ogólnych, pasażer musiałby poza samym faktem nienależytego wykonania umowy przez przewoźnika wykazać doznaną szkodę (i przełożyć ją na konkretnie wyliczoną kwotę) oraz w praktyce dowodzić także winy przewoźnika (który zapewne w realiach tej sprawy nie chciałby przyjąć odpowiedzialności za losy innego lotu, którego nie był wykonawcą).

Podobne wpisy