Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak

Odszkodowanie za lot przyspieszony

Otwarcie drogi do odszkodowań za przyspieszone loty

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 21 grudnia 2021 r. rozstrzygnął wątpliwości co do dochodzenia przez pasażerów odszkodowania w przypadku, gdy zaplanowany lot został przyspieszony.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 dotyczącym zasad odszkodowania i pomocy udzielanej pasażerom lotniczym, pasażer ma prawo do odszkodowania w przypadku odwołania lotu, a także – na skutek utrwalonego stanowiska TSUE – w przypadku opóźnienia lotu.

Wyrok TSUE z 21 grudnia 2021 r. przesądza, że pasażer może domagać się odszkodowania także w przypadku, gdy jego lot został przyspieszony o ponad godzinę.

Gdy lot jest przyspieszony o godzinę lub mniej

Takie przyspieszenie będzie traktowane jako nieznaczne, a więc nie rodzące po stronie pasażera istotnych dolegliwości.

W takim przypadku przewoźnik może zaproponować pasażerowi zmianę planu podróży i docelowo uniknąć konieczności wypłaty odszkodowania.

Gdy lot jest przyspieszony o ponad godzinę

Przyspieszenie tego rodzaju TSUE uznał za znaczne, jako że może spowodować poważne niedogodności dla pasażerów. Tracą oni możliwość swobodnego dysponowania czasem oraz zorganizowania podróży lub pobytu zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Lot przyspieszony o ponad godzinę uznaje się za odwołany.

Przewoźnik w tej sytuacji jest zobowiązany do wypłaty pełnej kwoty odszkodowania (250, 400 lub 600 EURO – w zależności od długości lotu). Odszkodowanie nie może zostać pomniejszone o 50% także wtedy, gdy przewoźnik zaproponuje pasażerowi zmianę planu podróży umożliwiającą dotarcie do celu bez opóźnienia.

Przewoźnik ma obowiązek poinformować pasażera o nazwie przedsiębiorstwa, od którego może domagać się odszkodowania, wskazać dokumenty, które powinny być załączone do wniosku.

Czy niezbędny jest bilet?

Aby pasażer mógł ubiegać się o odszkodowanie, musi dysponować potwierdzoną rezerwacją na dany lot.

Bez wątpienia, jest nią bilet lotniczy.

TSUE przesądził, że w jako potwierdzoną rezerwację można tak traktować także informację przekazaną pasażerowi przez organizatora wycieczki z którym pasażer zawarł umowę. Wystarczy, by informacja ta obejmowała miejsce i czas odlotu oraz numer lotu.

Nie jest przy tym ważne, czy organizator otrzymał od przewoźnika potwierdzenie rozkładu godzin lotu, a także czy organizator dokonał rezerwacji dla tego pasażera u danego przewoźnika. Nie można oczekiwać od pasażera, by uzyskał informacje na temat wzajemnych relacji między organizatorem wycieczek a przewoźnikiem lotniczym.

Jeżeli przewoźnik jest zmuszony wypłacić odszkodowanie zgodnie z rozporządzeniem z powodu niewłaściwego zachowania organizatora wycieczek, może dochodzić od tego ostatniego naprawienia szkody na zasadzie regresu.

Kiedy kupujesz lot przez pośrednika

Gdy pasażer kupuje bilet przez pośrednika, informacja o ewentualnym odwołaniu lotu musi dotrzeć do niego osobiście. Przekazanie tej informacji przez przewoźnika pośrednikowi nie wystarczy, chyba że pasażer upoważnił w sposób wyraźny pośrednika do odbioru takiej informacji.

Jeżeli jednak informacja o odwołanym locie trafi do pasażera co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu, nie ma on prawa do odszkodowania. Bez znaczenia pozostaje wtedy od kogo (od przewoźnika czy od pośrednika) pasażer dowie się o odwołaniu lotu.

Podobne wpisy