Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
||

Kim jest i co może Rzecznik Praw Pasażerów?

Pasażerowie linii lotniczych doczekali się swojego rzecznika. Prezydent 8 stycznia 2019 r. podpisał dużą nowelizację Prawa lotniczego, dostosowującą nasze przepisy w sumie do 23 unijnych aktów prawnych.

Jednym z założeń nowelizacji jest wprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawach rozwiązywania sporów pasażerskich, które będzie toczyć się właśnie przed Rzecznikiem Praw Pasażerów. Zastąpi ono obecne postępowanie dotyczące skarg pasażerów prowadzone w trybie administracyjnym przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Celem nowego postępowania będzie dążenie do polubownego załatwiania spraw z zakresu roszczeń pasażerów zgłaszanych:

  1. w trybie unijnego rozporządzenia nr 261/2004/WE, a więc m. in. za opóźnienie lotów, a także
  2. z tytułu niedopełnienia obowiązków informacyjnych względem pasażerów (zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 2111/2005/WE);

Rzecznik Praw Pasażerów będzie prowadził mediację między pasażerami a przewoźnikami lotniczymi lub sprzedawcami biletów lotniczych czy organizatorami turystyki – w zależności od tego, przeciwko komu pasażer skieruje swoje roszczenia. Przy udziale Rzecznika uczestnicy postępowania będą starali się wypracować porozumienie zadowalające dla obu stron, co przy pomyślnym przebiegu mediacji uchroni je przed skierowaniem sprawy do sądu.

Postępowanie polubowne będzie trwać 90 dni od dnia otrzymania przez Rzecznika skargi pasażera, chyba że strony zgodnie wniosą o jego przedłużenie.

Kim jest Rzecznik Praw Pasażerów?

Powołuje go na 5-letnią kadencję Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego spośród pracowników Urzędu. Swoje zadania będzie wykonywał przy pomocy zespołu, składającego się z wykwalifikowanych pracowników Urzędu.

Swoją drogą, dostępny na stronie sejmowej tekst ustawy (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2988) posługuje się dualizmem pojęciowym: raz mowa jest o Rzeczniku Praw Pasażerów, by kilka akapitów niżej mianować go Rzecznikiem Praw Pasażera. Ciekawe, która opcja ostatecznie zwycięży? O tym dowiemy się najprawdopodobniej w chwili opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić niebawem.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2019 r.

Podobne wpisy