Prawo w podrozy - blog o prawie turystycznym Agata Nowak
|||

Co się dzieje, gdy podróżny przekroczy termin do akceptacji zmian w wycieczce?

Gdy organizator zmienia warunki wycieczki…

Zdarza się, że po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej, a przed jej odbyciem organizator jest zmuszony do zmiany któregoś z istotnych parametrów podróży (np. hotelu, modyfikacji programu imprezy lub wymagań specjalnych klienta ujętych w umowie). Wówczas, zgodnie z art. 46 ust. 2-6 nowej ustawy turystycznej, jest zobowiązany wdrożyć specjalną procedurę.

… musi zachować procedurę

Po pierwsze, musi niezwłocznie poinformować o tym klienta na trwałym nośniku (w praktyce może to być także droga mailowa). O tym, czy jest tajemniczy “trwały nośnik” więcej pisałam tutaj.

Jeżeli zmiana ma wpływ na cenę imprezy, taką informację również należy w sposób zrozumiały i widoczny klientowi przekazać.

Po drugie, musi pouczyć klienta o jego uprawnieniach, jakie przysługują mu w tej sytuacji. Podróżny może bowiem:

  1. Zaakceptować zmianę albo
  2. Odstąpić od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat, bez obowiązku uiszczania na rzecz organizatora opłaty za odstąpienie albo
  3. Odstąpić od umowy i przyjąć zaoferowaną przez organizatora imprezę zastępczą.

Organizator wskazuje też klientowi termin na udzielenie odpowiedzi oraz poucza, że brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy (umowa przestanie obowiązywać).

Gdy klient się zagapi

Co więc stanie się w sytuacji, gdy klient – który jest skłonny zaakceptować zmianę umowy – zagapi się i nie poinformuje organizatora o swojej decyzji albo uczyni to po terminie?

Odpowiedź może być tylko jedna: umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu z dniem upływu wyznaczonego terminu. Jeżeli wycieczka miałaby się odbyć, konieczne będzie zawarcie przez strony nowej umowy o podróż.

W opisanej sytuacji organizator, zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 6 ustawy, jest zobligowany do zwrotu podróżnemu wszystkich uiszczonych przez niego wpłat w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Walka o zwolnione miejsce na wycieczce

Pamiętajmy też, że gdy „spada” dokonana wcześniej rezerwacja, biuro podróży może sprzedać miejsce na wycieczce innemu klientowi. W przypadku imprez czarterowych mogą zadecydować o tym nawet godziny. Biura podróży oferujące imprezy obsługiwane przez samoloty rejsowe, będą anulować dokonane rezerwacje, licząc na choćby częściowy zwrot kosztów ze strony linii lotniczych. Podobnie stanie się z rezerwacjami dokonanymi na rzecz podróżnych w hotelach.

Biorąc pod uwagę tak daleko idące skutki omawianej regulacji, można postulować tylko jedno: klienci, pilnujcie terminu na odpowiedź! Biura podróży: przypominajcie klientom o konieczności udzielenia przez nich odpowiedzi na waszą propozycję zmiany! W przeciwnym razie, może to was narazić na niepotrzebne komplikacje.

Podobne wpisy